Registratie film

Welke velden in AMS zijn er specifiek voor film?

De registratie van een film in AMS gebeurt veel uitgebreider dan voor andere audiovisuele dragers. Hieronder staat uitgelegd welke velden er specifiek voor film zijn en welke informatie je er kunt terugvinden. De toelichting is in de vorm van helpteksten onder de vraagtekenknoppen per veld ook opgenomen in AMS: je ziet de informatie daar door met je cursor op het vraagteken te gaan staan. Veldnamen in dit artikel met een sterretje (*) naast zijn de velden die je zelf nog kan aanpassen.

Algemeen principe 

Een record wordt telkens aangemaakt per titel van de film. Als een filmtitel dus uit meerdere bobijnen bestaat (bijvoorbeeld verschillende delen of beeld en klankband), komen die allemaal in hetzelfde record terecht. Als er een kopie bestaat van de film, wordt deze geregistreerd als een apart record maar worden de 2 records wel aan elkaar gelinkt.

Algemene gegevens

CP De Content Provider van meemoo film.
Sub CP Een bepaalde afdeling van de Content Provider waar de materialen vandaan komen, bv. CP= Ugent / subCP= vakgroep taalkunde.
PID (enkel zichtbaar na saven record) Persistent Identifier. Dit is de naam die later ook zal toegekend worden aan de digitale file. Deze wordt automatisch gegenereerd door AMS wanneer een nieuw record aangemaakt wordt.
Created on Hier zie je op welk moment het record aangemaakt werd en door wie.
Updated on Hier zie je op welk moment het record aangepast werd en door wie.
Record Status Een record kan een bepaalde status hebben.

Drager

Type (dragersoort) Het soort drager (in dit geval enkel film).
Formaat (dragerformaat) Het formaat van de drager van de film, bijvoorbeeld 16 mm of 35 mm.
Filmbasis Filmbasis van de dragers, bijvoorbeeld acetaat of nitraat.
Beeld/geluid Betreft het een film met of zonder geluid?

Dragerinformatie

Oorspronkelijk dragernummer* Het oorspronkelijke dragernummer van de contentpartner. Indien er door jou meerdere dragernummers werden toegekend aan dragers die tot eenzelfde film behoren en dus als 1 film beschreven worden in dit record, zult je hier meerdere nummers terugvinden.
Bewaarlocatie van deze drager(s)* Locatie van de drager. Dat kan zijn: bij de contentpartner in zijn eigen depot, bij Cinematek (tijdelijk tot digitalisatie), of bij Cinematek in langdurig depot. Zie ook support-artikel “Samenwerking Cinematek: hoe verloopt de registratie?”.
Cinematek drager adres (enkel indien bewaard bij Cinematek in langdurig depot) Als een drager bij Cinematek in langdurige bewaring gegeven wordt, zal Cinematek hier het depotnummer invullen.
Cinematek catalogus nummer (optioneel) Indien Cinematek snel kan achterhalen of zij over een dubbel beschikken voor deze film, vullen zij hier de referentie naar hun eigen catalogus nummer in.
Barcode beeldbobijnen - in volgorde ingegeven De barcode(s) van de beeldbobijnen waaruit de filmversie bestaat. De beeldbobijnen werden steeds in volgorde ingescand. bv deel 1/5 is de barcode gescand in het eerste veld, deel 4/5 is de vierde ingescande barcode. Indien er een deel ontbreekt, werd dit genoteerd bij de algemene opmerkingen (helemaal onderaan de pagina).
Barcode geluidsbobijnen - in volgorde ingegeven De barcode(s) van alle de geluids bobijnen waaruit de filmversie bestaat. De geluidsbobijnen werden steeds in volgorde ingescand. bv deel 1/5 is de barcode gescand in het eerste veld, deel 4/5 is de vierde ingescande barcode. Indien er een deel ontbreekt, werd dit genoteerd bij de algemene opmerkingen (helemaal onderaan de pagina).
Aantal bobijnen Dit veld toont uit hoeveel bobijnen de filmversie bestaat.
Bijbehorende documenten bij de CP* Indien je bijbehorende documenten hebt ingescand die in de gemeenschappelijke dropboxfolder zichtbaar zijn, zal dit vakje aangevinkt zijn. Zo weet Cinematek dat er in de dropboxfolder extra documenten te vinden zijn die betrekking hebben op deze film. Het zal hen zeker kunnen helpen bij de identificatie van onbekende films.
Bijbehorende documenten ingescand door Cinematek? Cinematek zal de losse documenten die zij nog aantreffen in de filmblikken inscannen en de documenten verzamelen. Meemoo zal deze aan het eind van de registratie aan jou terugbezorgen. Indien er zulke documentatie ingescand is, zal dit vakje in AMS aangevinkt staan. Zo weet je dat er in de dropboxfolder extra documenten te vinden zijn die betrekking hebben op deze film. De scans van de filmblikken worden niet aangevinkt in AMS. Zie ook support-artikel “Vóór registratie door Cinematek: hoe bereid ik de films voor?”.

Inhoudelijke kenmerken

Titel* De Titel van deze film(versie). Indien Cinematek zelf een titel gegeven heeft aan de film, staat deze tussen vierkante haakjes: [onbekend]
Alternatieve titel* Indien de film ook een alternatieve titel heeft, wordt die hier ingevuld.
Serie* Indien de film tot een serie behoort, wordt die hier ingevuld.
Alternatieve serie* Indien de serie ook een alternatieve naam heeft, wordt die hier ingevuld.
Beschrijving inhoud* Dit kan informatie zijn die wij van jou hebben ontvangen en al in AMS hebben opgeladen, of indien deze beschrijving ontbreekt, kan Cinematek hier een korte beschrijving van de inhoud van de film noteren. Dit wordt gedaan in algemene termen, niet te gedetailleerd. Deze beschrijving wordt gegeven om je te helpen bij het toekennen van een score aan de films (zie ook support-artikel “Na de registratie: toekennen van een score in AMS”).
Cast* De namen van de acteurs/actrices en de rol die zij spelen.
Credits* De functies en namen van de personen.
Genre* Genre van de film.
Datum* In dit veld staat de productiedatum van de film ingevuld. Indien de productiedatum niet geweten is, maar de film kan voor of na een bepaalde periode gedateerd worden, kan dit genoteerd worden met een [voor] [1970-xx-xx] of een [na] [1970-xx-xx]. Als de volledige datum niet geweten is (bijvoorbeeld het jaar en de maand, maar niet de dag), dan komt er op de plaatsen waarvan de waarde niet gekend is, een x. Bijvoorbeeld: 1981-xx-xx, 1998-10-xx.

Inhoudelijke waarde

Inhoudelijk waarde-oordeel Cinematek Cinematek geeft hier een inschatting van de waarde van de film. Dit waarde-oordeel heeft geen beslissingskracht, maar kan je helpen om de waarde van de film in te schatten.
Inhoudelijk waarde-oordeel CP* (enkel in te vullen door CP) Dit veld dient door jou ingevuld te worden. Zie hiervoor support-artikel “Na de registratie: Toekennen van een score in AMS”.
Gerelateerde records voor deze film Indien er al dubbels door Cinematek gevonden werden tijdens de registratie, staan die hier gelinkt.
Gebruik deze print voor digitalisering Dit veld staat standaard als ‘ja’ ingevuld. Pas als meemoo op zoek zal gaan naar dubbels zal dit kunnen wijzigen, en zal tussen gerelateerde records de beste versie aangeduid worden als de beste print voor digitalisering.

Taal- en landinformatie

Taalversie De taalversie van deze film. Het is mogelijk om meerdere keuzes te selecteren. Indien het een stille film betreft, zal stille film gekozen zijn. Er is ook een keuzemogelijkheid voorzien voor een geluidsfilm zonder dialoog.
Ondertitels? Dit vakje is aangevinkt indien de film ondertitels heeft.
Taal ondertitels? (Enkel indien ondertitels is geselecteerd) De taal van de ondertitels. Het is mogelijk om meerdere keuzes te selecteren.
Land* Het land waar de productiezetel van de film gevestigd is.

Technische kenmerken

Materiaal type Het type materiaal van de film (bijvoorbeeld een print, een origineel negatief,....).
Merk van pellicule Het merk van de pellicule.
Lengte De (geschatte) lengte van de film (alle bobijnen samen), in feet of in meter.
Projectiesnelheid De projectiesnelheid van de film. Indien het niet duidelijk is wat de projectiesnelheid is, werd ‘onbekend’ ingevuld, en een schatting van de duurtijd.
Duurtijd De duurtijd van de film (alle delen samen). Indien de projectiesnelheid van de film niet geweten is, kan het zijn dat hier de waarde 00:00:00 genoteerd staat. Het veld is ingevuld als uu:mm:ss.

Geluid

Co/Sep Hier wordt aangegeven of het geluid zich op een aparte drager bevindt (Sep) of op de beeldband zelf (Co).
Soort geluid Het soort geluid: magnetisch, optisch,... .
Is het geluid synchroon? Dit vakje staat aangevinkt wanneer het geluid synchroon is. Dit kan erg belangrijk zijn om in te schatten hoeveel voorbereidingswerk er nodig is aan een film voor digitalisering.
Is er een sync punt? Dit vakje staat aangevinkt indien er een duidelijk synchronisatiepunt aanwezig is op de klankband.

Fysieke staat

Inschatting preparatieduur voor digitalisering Hier geeft Cinematek zijn inschatting van de duur die nog nodig zal zijn om de film klaar te maken voor digitalisering (bv voor het herstellen van lassen, het schoonmaken van de film,...).
Inschatting duur manueel schoonmaken Hier geeft Cinematek zijn inschatting van de duur die nodig zal zijn om de film manueel schoon te maken (bijvoorbeeld indien er lijmresten op de film zitten).
Deterioratiefenomenen Hier noteert Cinematek welke deterioratiefenomenen voorkomen bij de film. Indien de film aangetast is door het azijnsyndroom, zal ook hier de PH waarde van de film genoteerd worden. Indien er geen problemen met de drager waarneembaar zijn staat hier ‘geen’ ingevuld.

Rechten

Archiefvormer* De vormer van dit archiefstuk of fonds.
Rechtenhouders bekend?* Indien je de rechtenhouder van dit archiefstuk kent, vink dan dit vakje aan.
Zijn de rechten geklaard?* Indien de rechten geklaard zijn, vink dan deze checkbox aan.
Naam* De naam van de rechtenhouder.
Contactpersoon* De contactpersoon van de rechtenhouder.
Adres* Het adres van de rechtenhouder.
Telefoonnummer* Het telefoonnummer van de rechtenhouder
E-mailadres* Het e-mailadres van de rechtenhouder.

Opmerkingen

Opmerkingen* Eventuele opmerkingen over de film.

Administratief

Barcode verzameldoos* (enkel in te vullen voor vertrek naar digitaliseringslabo) Dit veld zal enkel ingevuld worden indien een drager vertrekt naar een digitaliseringslabo. Wanneer de films naar een digitaliseringslabo gebracht worden, zullen deze in verzameldozen verpakt worden. De barcode van de verzameldoos wordt dan hier genoteerd.
Batchnaam en Batch ID Deze namen zullen automatisch verschijnen vanaf het ogenblik dat meemoo de drager heeft toegekend aan een batch om te digitaliseren. Dit veld wordt door meemoo ingevuld.
Status* Deze status zal automatisch verschijnen vanaf het ogenblik dat meemoo de drager heeft geselecteerd voor digitalisering. Dit veld wordt door meemoo Ingevuld. Een drager kan verschillende statussen hebben: bv. ingecheckt door de CP, uitgecheckt bij de SP, ingecheckt bij meemoo,.... . Aan de hand van deze status weten wij steeds waar een drager zich bevindt in het digitaliseringsproces. Dit is niet te verwarren met de status van een record, zie “Status van een record” op de support-pagina “Na de registratie: toekennen van een score in AMS”.
Verzendings ID Deze naam zal automatisch verschijnen vanaf het ogenblik dat meemoo de drager heeft toegekend aan een verzending voor digitalisering. Dit veld wordt door meemoo ingevuld.